Banner

Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Titlu

POSDRU/189/2.1/G/156253: "PrakTIC-A: Liant de clasa superioara pentru CariERA!"

Proiectul pe scurt

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se derulează proiectul POSDRU/189/2.1/G/156253 cu titlul „ PrakTIC-A: Liant de clasa superioară pentru CariERA!”, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Tema proiectului, de strictă actualitate atât în mediul academic dar și în cel socio-economic, își demonstrează oportunitatea prin intenția de dezvoltare a aptitudinilor de muncă la studenții înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master), în vederea facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă pe piața muncii, in domenii profesionale relevante specializării studiate.

Grupul țintă al proiectului este format din 150 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ provenind atât din zona urbană cât și din zonele rurale.

Activitățile de consiliere și orientare profesionala prevăzute în proiect precum și stagiile de practică vor ajuta la corelarea educației cu cerințele de pe piața muncii în domeniile vizate de grupul țintă. Acestea activități vor contribui totodată la dezvoltarea capitalului uman și la creșterea competitivității la nivelul pieței muncii. Stagiile de practică îi vor ajuta pe studenți să-și dezvolte abilitățile practice necesare angajării în domeniul lor de studiu/activitate, după terminarea studiilor universitare.

Proiectul aduce instrumente și metodologii noi, în scopul eficientizării activității de practică productivă: baterii de teste, aplicații informatice în vederea gestionării și monitorizării grupului țintă, precum și pentru procesul de evaluare a rezultatelor obținute de studenți în urma sesiunii de practică, consiliere adecvată. Valoarea adăugată a proiectului rezidă și din noile parteneriate ce se vor realiza între universitate și unitățile economice, prin care se urmărește încurajarea și dezvoltarea unei atitudini deschise a organizațiilor economice spre cooperarea cu mediul universitar, facilitând astfel, ocuparea locurilor de muncă vacante din cadrul acestora cu studenți care se găsesc in căutarea unui post adecvat pregătirii educaționale.

Pe baza bunelor practici experimentate în cadrul proiectului vor putea fi, ulterior, ameliorate politicile și strategiile didactice ale universității și vor fi integrate în cadrul planurilor de învățământ.

Proiectul include operațiuni și activități pentru a se asigura continuitatea, valorificarea și abordarea integratoare a rezultatelor după finalizarea acestuia.